Alanek - jeden procent na pomoc dziecku

Idź do spisu treści

Menu główne

Zalecenia - hypotonia

Mgr Krystyna Stronczyńska

Imię i nazwisko dziecka: Alan Nowicki
Data i miejsce urodzenia: 05.06.2007 r. Gorzów Wlkp.


Z uwagi na występowanie uogólnionych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka konieczna jest:


1. Objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w publiczne poradni psychologiczno - pedagogicznej lub/i innej placówce oświatowej bądź służby zdrowia realizujących program wczesnego wspomagania rozwoju.


2. Prowadzenie wielospecjalistycznych oddziaływań terapeutycznych, w tym szczególnie


- stymulacji ogólnego rozwoju psychicznego prowadzonej przez psychologa lub pedagoga specjalnego


- terapii mowy i komunikacji prowadzonej przez neurologopedę.


3. Obserwacja zmian i postępów rozwojowych umożliwiająca dokonanie weryfikacji pełnej diagnozy problemów rozwojowych dziecka.


4. Przeprowadzenie diagnozy kontrolnej w czerwcu 2010 roku.


Objęcie odpowiednio zorganizowanymi oddziaływaniami terapeutycznymi stwarza możliwość wyrównania istniejących opóźnień rozwojowych w zakresach możliwych dla dziecka.

zobacz dokument

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego