Alanek - jeden procent na pomoc dziecku

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozpoznanie - hypotonia

Mgr Krystyna Stronczyńska

Imię i nazwisko dziecka: Alan Nowicki
Data i miejsce urodzenia: 05.06.2007 r. Gorzów Wlkp.


Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzam uogólnione zaburzenia w rozwoju psychomotorycznym dziecka wyrażające się opóźnieniem i nieharmonijnością w obszarze badanych sfer ze szczególnym obniżeniem mowy i komunikacji. W zachowaniach emocjonalno - społecznych występuje wzmożony niepokój i lękowe nastawienie wobec nowych sytuacji.


Obraz funkcjonowania w poszczególnych sferach jest następujący:


- w zakresie rozwoju ruchowego dziecko porusza się samodzielnie ale jego napęd i aktywność motoryczna są obniżone. Współwystępują: obniżone napięcie nerwowomięśniowe oraz brak ukierunkowanej ciekawości poznawczej. W związku z tym dziecko najczęściej przyjmuje pozycję statyczną lub siedzi. Nie wykonuje prób ruchowych oczekiwanych na 2 lata - nie podskakuje obunóż, nie potrafi wejść i zejść samodzielnie ze schodów. Brak ukierunkowanej aktywności powoduje nagłe nieprzewidywalne reakcje ruchowe, które są skutkiem odpowiedzi na dany, często przypadkowy bodziec.


-
rozwój motoryki "małej" charakteryzuje nierównomierne napięcie nerwowomięśniowe w ręce, w tym w dłoniach i palcach; ukształtowany jest chwyt pęsetowy, lecz nie jest on w pełni wykorzystywany - w toku spontanicznej aktywności dziecko często chwyta drobne przedmioty całymi dłońmi (w ten sposób zbiera korale, chwyta ołówek). Wykazuje oburęczność z dyskretną przewagą ręki prawej.

Czynności grafomotoryczne wykonuje na poziomie ok 24 miesięcy: bazgrze i próbuje odwzorować kreskę, nie zawsze odtwarza jej kierunek.


Czynności konstrukcyjno-manipulacyjne są na poziomie odpowiadającej normie dla wieku, tzn. dziecko sprawnie piętrzy wieże z klocków. Nie potrafi jej przekształcić i uszeregować kolekcji. W nowych sytuacjach zabawowych ma trudność z poprawnym wykorzystaniem specyfiki przedmiotu. Częściej operuje wyuczonymi schematami zabaw niż samodzielnie odkrywa nowe ich zastosowanie.


- spostrzeganie wzrokowe nastawione jest na wyodrębnianie i różnicowanie kształtów, natomiast nie zawsze prawidłowo przebiega spostrzeganie obrazu; w sytuacji badania dziecko szybko i sprawnie dobiera kształty do odpowiednich otworów, natomiast nie potrafi dobrać takich samych obrazków, nie wykazuje zainteresowania takimi zabawami.


- rozwój percepcji słuchowej przebiega zdecydowanie nieharmonijnie; niejednorodne są reakcje dziecka na bodźce słuchowe. Nasilone reakcje lękowe najczęściej pojawiają się, gdy dziecko nie kojarzy ich pochodzenia ze źródłem. Niektóre lęki dotyczą mechanicznych sprzętów. Prawidłowo odbierane są natomiast dźwięki muzyki i uporządkowane odgłosy z otoczenia.


- rozwój mowy i komunikacji przebiga nieprawidłowo; dziecko nie ma pełnej gotowości do nawiązywania kontaktu - początkowo obserwuje osoby, ale nie rozwija pełniejszego kontaktu wzrokowego, szczególnie nie ma ukształtowanej gotowości do patrzenia w trakcie przemawiania. Nie potrafi utrzymać dłużej wspólnego pola uwagi - wykazuje chwilowe zainteresowanie wskazanym obiektem, po czym odwraca uwagę. Mechanizm współdziałania jest niedojrzały - współpracuje w zabawach interakcyjnych krótkotrwale. Naśladuje pod obecność wzorów.


Relatywnie wyższy jest poziom rozumienia mowy aniżeli mowy czynnej. Dziecko rozumie i wykonuje polecenia w konkretnych sytuacjach zabawowych: daj, weź, połóż do..., pokaż.... Niektóre polecenia ignoruje, nie koncentrując na nich uwagi. W sytuacji badania często wykazywał się większą reaktywnością na polecenia kierowane przez ojca niż przez osobę badającą.


Mowa czynna nie rozwija się prawidłowo, głównie z powodu braku ogólnej gotowości do kontaktu i komunikacji. Dźwięki i słowa, które dziecko emituje nie spełniają funkcji komunikacyjnej. W sytuacji badania dziecko powtarzało dźwięki su, szu, używało bardzo żadko głosu. Informacje przekazane w wywiadzie przez rodziców również potwierdzają znaczne opóźnienie w rozwoju mowy czynnej (występuje zwrot oj, oj, słowo mama nie kierowane bezpośrednio do mamy i słowo miś). Przeprowadzone badanie słuchu wyklucza niedosłuch.


Brak rozwoju mowy i komunikacji na obecnym etapie wpływa niekorzystnie na ogólny rozwój psychomotoryczny. Utrwalają się zachowania schematyczne, narasta niepokój związany z trudnościami orientacyjnymi. Nie dochodzi do gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych.


W zachowaniach emocjonalno - społecznych nasilone są reakcje lękowe. Redukcja lęku następuje poprzez schematyzację czynności i zachowań. Aktywność jest nieukierunkowana i niezbyt dobrze zorganizowana lub oparta na przyjętych i utrwalonych wzorach. W sytuacjach nadmiaru bodźców zachowania stają się nieprzewidywalne dla otoczenia i dla dziecka, które nie ocenia podstawowych zagrożeń występujących na ulicy i w domu.

zobacz dokument

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego